VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING: RÅD & TIPS FRÅN FASTIGHETSÄGARNA

Trivselregler Geten

I en bostadsrättsförening är ordning och trivsel i fastigheten medlemmarnas gemensamma ansvar. 

Om vi alla hjälps åt i stort och smått, är uppmärksamma på vad som händer och följer de trivselregler som tagits fram i föreningen kan vi hålla kostnaderna nere, slippa onödig irritation och få en fastighet att trivas i. 

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Grannars agerande 

Tidvis dyker det upp synpunkter som rör grannars agerande. Styrelsen ser INTE som sin uppgift att komma med förmaningar till medlemmar. Om man har synpunkter om sina grannars agerande så försöker man i första hand lösa detta direkt med den granne som man har synpunkter på.

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands -hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs? 

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.


 

För nyinflyttade

Som ny bostadsrättsinnehavare är det bra att känna till en del saker.

Visste du tex. att definition av bostadsrättsboende enligt bostadsrättslagen innebär ”att man inte äger sin lägenhet utan man äger en andel i föreningen. Andelsägandet ger dispositionsrätten till ett boende i en viss lägenhet”. Detta innebär att man som medlem har att beakta att föreslagna ändringar i den lägenhet man disponerar är anpassade till hela fastighetens stil och karaktär. Tänk på att när du ska renovera eller bygga om så måste du anmäla detta till styrelsen dvs. om det inte gäller ytskikt så som målning, tapetsering, byte av luckor, slipning av golv, byte av innerdörrar (ej ytterdörr). Du behöver alltså ett godkännande av styrelsen.

Ibland kan det till och med krävas bygglov tex. om du vill bygga balkong eller ett skyddsplank (med en viss höjd och utseende).

Checklista för introduktion av nyinflyttade

Denna checklista skall vara ett stöd för Brf Geten30 styrelse samt för ny medlem som flyttar in i huset.

Då medlemsansökan är tillstyrkt på styrelsemöte så skickas detta dokument till nya medlemmen/medlemmarna.

En ansvarig i styrelsen utses med uppgift att vara kontaktperson samt introducera de(n) nya efter inflyttning i bostadsrätten. Kontaktuppgifter till ny medlem – styrelsen kontaktar tillträdande och ber dom meddela styrelsen (styrelsen@brfgeten30.se)
a. Namn

b. Lägenhetsnummer

c. Våning  

d. Telefonnummer

e. Email

f. Styrelsen ber samtidigt om medgivande för att samla den informationen på föreningens kontaktlista enligt GDPR.

Kontaktperson i styrelsen avseende introduktion i huset meddelas tillträdande medlem. Tillträdande medlem kontaktar styrelsens kontaktperson och meddelar;
Namn som skall upp på lägenhetsdörr
Namn som skall in på anslagstavla i port och källare
Namn och telefonnummer (upp till 2 st) som skall läggas in på porttelefonen för in-passage genom porten.
Inflyttningsdatum
Efter inflyttning av ny medlem så bestäms en tid för en rundvandring i huset med information om fastighetens utbud o vilka regler som gäller. Medlem kontaktar själv styrelsens kontaktperson för att avtala tid.
Vid rundvandring så introduceras även ny medlem till var information finns på hemsidan, regler för felanmälan och andra rutiner.
Kontaktperson i styrelsen beställer själv och koordinerar med informations- och IT- ansvarig punkt 1 och 3 ovan.

 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Se också föreningens stadgar §§ 13 – 20.

Hemförsäkring
Bostadsrättshavaren är skyldig att teckna och vidmakthålla hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

Lägenhetens inre
Bostadsrättshavaren svarar för lägenhetens:

  • väggar, golv och tak
  • inredning och utrustning, inklusive svagströmsanläggningar, ledningar och övriga installationer för vatten,
  • avlopp, värme, ventilation och el som föreningen försett lägenheten med till de delar dessa befinner sig i lägenheten.
  • golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i fönster
  • ytterdörr, om man byter dörr ska enligt styrelsebeslut våningsplanets dörrar ha enhetlig färg
  • radiatorer, i fråga om radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning.

Föreningen svarar för:

  • radiatorer och stamledningar för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el; ifråga om stamledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringstavla
  • packningar i kranar
  • målning av yttersidorna av fönster och ytterdörrar samt i förekommande fall kittning
  • reparation med anledning av brand eller rörledningsskada i lägenheten, dock inte om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör hans hushåll eller gästar honom eller annan som han inrymt i lägenheten eller som utför arbete där för hans räkning.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts endast om bostadsrättshavare brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Föreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder som enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggning av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsförsäkring gälla som vid brand och rörledningsskada.

Tillsyn och reparation
Bostadsrättsinnehavare har skyldighet att lämna företrädare för bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten för tillsyn/besiktning eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Vilka förändringar kan man göra i lägenheten
Man får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Om man fått styrelsens tillstånd måste man själv ansöka om bygglov om sådant behövs. Anlitar man en extern firma, ska man kontrollera att den har en gällande försäkring.

OBS! Om man har för avsikt att byta köksfläkt, kontakta först styrelsen, så att rätt typ av fläkt installeras. En fläkt av fel typ kan få hela ventilationssystemet i obalans.

Ansökan om önskade förändringar görs på blanketten Begäran om tillstånd till ombyggnad i lägenhet som du hittar här. Ansökan läggs i styrelsens brevlåda eller sänds till styrelsen@geten30.se och styrelsen behandlar ärendet på nästkommande styrelsesammanträde.

Allmänna ordningsregler
Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen i fastigheten.

Snö, ska om möjligt tas bort från balkongen. Frysskador kan uppkomma och när det töar rinner vattnet ner på grannen inunder.

Innergården
Vi vill att alla ska kunna njuta av vår fina gård antingen på plats eller från våra balkonger. För att det skall bli trivsamt för alla är det viktigt att vi visar hänsyn till varandra.

Att vara ute på gården utnyttjas flitigt av såväl barn som vuxna, vilket är jätteroligt! Vi har dock en kringbyggd gård med höga hus, vilket gör att ljud snabbt och lätt fortplantar sig och kan bli störande för de boende. Det är, för allas trivsel, därför inte är tillåtet att utöva bollspel på gårdens asfaltsyta.
Det är heller inte tillåtet att använda vattenslangen för lek, men hjälp gärna till att vattna våra växter.
Däremot går det jättebra att spela boule, badminton, krocket eller kubb på gräsytan, och självklart att grilla, umgås med vänner och grannar och att ha trevligt på vår gård!
Det är också ok för barnen att spela med lätt plastboll på gräsmattan. För boule och kubb har föreningen utrustning som man kan låna, dessa finns i förrådsrummet direkt till höger i 35:an.

Användning av lägenheten till annat ändamål
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.

Andrahandsupplåtelse/uthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen gett sitt skriftliga samtycke. Sådant beslut tas på ordinarie styrelsemöte.

Tillstånd kan begränsas till viss tid och förenas med villkor. Föreningen tar ut en administrativ avgift på 4000 kr/år för andrahandsupplåtelse.

Om styrelsen nekar uthyrning i andra hand kan överklagan ske till hyresnämnden.