Medlemskap i föreningen

Frågan om att anta en medlem avgörs av styrelsen.

Ansökan om inträde skall göras skriftligen i samband med köp av bostadsrätt.

Anmälan om utträde ur föreningen görs skriftligen vid försäljning.

Bostadsrättsföreningen Geten 30 beviljar enligt styrelsebeslut inte juridisk person inträde i föreningen.

Ansökan om medlemskap behandlas på styrelsemöten som normalt sker 1 gång per månad.


 

Föreningsstämma (stadgarnas § 30)

Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång om året före maj månads utgång.

Extra stämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Extra stämma ska även hållas när revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar ska tillställas medlemmarna genom utdelning, genom brev med posten eller genom e-post till uppgiven eller annan för styrelsen känd postadress eller e-postadress.

Kallelse till stämma ska tydligt ange de ärenden som ska förekomma på stämman.

Medlem, som inte bor i huset, ska skriftligen kallas under uppgiven eller annan för styrelsen känd postadress eller e-postadress.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och ska utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.


 

Informationsmöten och städdagar

Informationsmöten brukar arrangeras på våren i samband med föreningsstämman. Där har alla boende möjlighet att ta upp och diskutera olika ämnen och styrelsen informerar då om aktuella frågor.

Arbetsdagar för städning av gård och fastighet arrangeras vår och höst. Information och datum för möten och arbetsdagar lämnas några veckor i förväg.


 

Förvaltning

Styrelsen har tecknat avtal med olika firmor angående exempelvis fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och vitvaruservice.

Fastighetsskötsel & vitvaruservice:
Fastighetsägarna service Stockholm AB.  • tel. 08-617 76 00

Ekonomisk förvaltare:
Simpleko, , tel. 018-66 01 60. Telefontid vardagar kl 9–12.
Ärenden kan med fördel hanteras på portal.simpleko.se (Inloggning med Bank-ID)