Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Se också föreningens stadgar §§ 13 – 20.

Hemförsäkring
Bostadsrättshavaren är skyldig att teckna och vidmakthålla hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts endast om bostadsrättshavare brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

Föreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder som enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggning av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

Om ohyra förekommer i lägenheten skall motsvarande ansvarsförsäkring gälla som vid brand och rörledningsskada.

Tillsyn och reparation
Bostadsrättsinnehavare har skyldighet att lämna företrädare för bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten för tillsyn/besiktning eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Vilka förändringar kan man göra i lägenheten
Man får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Om man fått styrelsens tillstånd måste man själv ansöka om bygglov om sådant behövs. Anlitar man en extern firma, ska man kontrollera att den har en gällande försäkring.

OBS! Om man har för avsikt att byta köksfläkt, kontakta först styrelsen, så att rätt typ av fläkt installeras. En fläkt av fel typ kan få hela ventilationssystemet i obalans.

Ansökan om önskade förändringar görs på blanketten Begäran om tillstånd till ombyggnad i lägenhet som du hittar här. Ansökan läggs i styrelsens brevlåda eller sänds till styrelsen@geten30.se och styrelsen behandlar ärendet på nästkommande styrelsesammanträde.

Allmänna ordningsregler
Rökning är ej tillåten i allmänna utrymmen i fastigheten.

Snö, ska om möjligt tas bort från balkongen. Frysskador kan uppkomma och när det töar rinner vattnet ner på grannen inunder.

Användning av lägenheten till annat ändamål
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda.

Andrahandsupplåtelse/uthyrning
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen gett sitt skriftliga samtycke. Sådant beslut tas på ordinarie styrelsemöte.

Tillstånd kan begränsas till viss tid och förenas med villkor. Föreningen tar ut en administrativ avgift på 4000 kr/år för andrahandsupplåtelse.

Om styrelsen nekar uthyrning i andra hand kan överklagan ske till hyresnämnden.